ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ เงินทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2529
ระเบียบ เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2524
ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2546
ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุน พ.ศ.2540
ระเบียบ การแต่งตั้งศาสตราภิชาน พ.ศ.2537
ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนสิ่งประดิษฐ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุน กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ.2540
ประกาศ การให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ.2551
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ.2550
ประกาศ เงินทุน ดร.คัทสึโนะสึเดะ มาเอดะ ในกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ.2540
ประกาศ ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ พ.ศ.2555
ประกาศ เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ฯ ปี 2556
ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางและหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ.2545
ประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนชุดโครงการวิจัยและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุน กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ.2540
ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ Publication Clinic กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ.2552
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ.2555
โครงการอาศรมความคิด (Forum)
   
   
 
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved