ปี 2549
ปี 2548
ปี 2547
ปี 2546
ปี 2545
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
สิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา
สถาบันวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง(CE)
หน่วยปฏิบัติการวิจัย(RU)
เมธีวิจัยอาวุโส
ผู้รับทุนอาจารย์/นักวิจัยใหม่
จุฬา e-Journal
ระบบข้อมูลวิจัยของจุฬาฯ
สถิติบทความตีพิมพ์เผยแพร่ของจุฬาฯ
บทคัดย่อผลงานวิจัย
บทคัดย่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
CU Reference Database
ISI Journal Citation Reports
สถาบันวิทยบริการของจุฬา
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ วช.
ฐานข้อมูลงานวิจัยของ สวทช.
ความเป็นมา
นโยบายวิจัย
ประกันคุณภาพงานวิจัย
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
ทุนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยใหม่
ทุนวิจัย
กลุ่มทำวิจัย
ผลงานวิจัย
แบบฟอร์ม
ระเบียบข้อบังคับ
การขอสิทธิบัตร
จรรยาบรรณนักวิจัย
ความเป็นเจ้าของ(authorship)
หาค่า Impact Factor
FAQ
สรุปภาพรวมงานวิจัย
ผลงานวิจัยชาวจุฬาฯ
จุฬาวิจัย Online
research@chula.ac.th
Webboard
โทรศัพท์ 0-2218-0238
แผนที่ตั้ง
 
ตั้งแต่ 24 มี.ค.48 ถึงวันนี้
มีจำนวน Free Hit Counters คน
FAQ
คำถาม วิธีส่งบทความวิจัยเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภาษาก่อนนำไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทำอย่างไร
คำตอบ 1. เจ้าของบทความวิจัยจัดทำต้นฉบับ โดยจัดพิมพ์เป็นบรรทัดคู่ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
  2. จัดส่งต้นฉบับตามข้อ (1) พร้อมจดหมายนำส่งจากคณะ/สถาบันที่เจ้าของบทความสังกัด
ไปยังสายงานประเมินผลและเผยแพร่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการ
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 โทรศัพท์ 0-2218-0218 โทรสาร 0-2218-0236
  3. สายงานประเมินผลและเผยแพร่ ดำเนินการดังนี้
  - รับบทความวิจัยและดำเนินการจัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
  - รับแจ้งจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อตรวจเสร็จ
  - จัดส่งคืนไปยังคณะ/สถาบัน เพื่อนำส่งเจ้าของบทความ
  * ทั้งนี้ การตรวจสอบภาษาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
   
คำถาม การขอเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้กำหนดเวลาของ การตีพิมพ์ไว้หรือไม่ว่าจะต้องตีพิมพ์มาแล้วเป็นเวลานานเท่าใด ?
คำตอบ มีกำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช เรื่อง เกณฑ์การสนับสนุน การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2548 คือไม่เกิน 1 ปี หลังจากตีพิมพ์
   
คำถาม ถ้ามีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติเรียบร้อยแล้วจะขอเงินสนับสนุนอะไรได้บ้าง และจะขอรับการสนับสนุนได้อย่างไร ?
คำตอบ ขอรับการสนับสนุนได้ดังนี้
  1. เงินรางวัล/สมนาคุณ สำหรับบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป ดังนี้
  1.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นไป และอยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐาน ได้แก่ ISI (SCI/SSCI/HCT), Medline (PubMed), IndexMedicus, BIOSIS, SCOPUS ให้บทความละ 10,000 บาท
  1.2 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แต่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐาน
(ข้อ 1.1) ให้บทความละ 5,000 บาท
  2. เงินรางวัล/สมนาคุณ สำหรับบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานหรือไม่ก็ตาม หากตีพิมพ์ก่อนเดือนตุลาคม 2547 (ต้องไม่เกิน 1 ปีหลังตีพิมพ์) ให้บทความละ 5,000 บาท
  3. ค่า reprint / page charge
  - ให้ค่า reprint สนับสนุนตามจำนวนต่ำสุดของวารสารนั้นๆ
  - ให้ค่า page charge ตามจ่ายจริง
  ในกรณีที่มีค่าจัดส่งผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบใช้จ่าย
   
  วิธีการขอรับการสนับสนุน
  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครี่
  ใบสมัคร (สำหรับบทความที่ตีพิมพ์ ฉบับปี 2007)
  ใบสมัคร (สำหรับบทความทีตีพิมพ์ ฉบับปี 2006 ซึ่งตีพิมพ์ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ขอ)
  2. กรอกใบสมัคร และแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติ ดังนี้
   
  กรณีขอรับเงินรางวัล/สมนาคุณ
  1. ใบสมัคร (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง)
  2. สำเนาบทความวิจัย (reprint) 1 ชุด
  3. ไฟล์สรุปเนื้อหาโดยสังเขป (ครึ่งหน้ากระดาษ A4 ใส่แผ่นดิสเกตต์แนบท้าย) เพื่อการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  4. เอกสารระบุค่า Impact Factor (ในกรณีที่บทความนั้นอยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐาน เช่น ISI เป็นต้น)
   
  กรณีขอรับค่าใช้จ่าย (ค่า reprint / page charge) ต้องแนบหลักฐานการเบิกจ่ายดังนี้
  1. Invoice (ตัวจริง) ของการสั่ง reprint / page charge พร้อมใบเสร็จรับเงิน (หากไม่มีใบเสร็จรับเงินโปรดเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน โดยระบุเฉพาะค่า reprint / page charge เท่านั้น ไม่ต้องระบุค่าสมนาคุณ)
  2. ในกรณีจ่ายด้วยบัตรเครดิตธนาคาร ต้องแนบใบแจ้งยอดบัตรเครดิตธนาคาร (ตัวจริง) และกรอกรายละเอียดใบรับรองแทนใบเสร็จแนบด้วย ทั้งนี้ หากชื่อเจ้าของบัตรเครดิตเป็นคนละชื่อกับผู้ขอรับการสนับสนุน โปรดเขียนกำกับในเอกสารว่า
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่า..........(ชื่อเจ้าของบัตร)......... มีความสัมพันธ์เป็น................. ของข้าพเจ้า” และลงนามกำกับ
ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องลงนามกำกับในเอกสารเหล่านี้ทุกฉบับ และหากมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขในเอกสาร โปรดเซ็นชื่อกำกับทุกครั้ง
( 1 เรื่อง ขอได้ 1 ครั้ง และหลังตีพิมพ์ 1 ปี เท่านั้น )
  3. นำเสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัย หรือผู้อำนวยการสถาบันที่สังกัด เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอไปยัง
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6
   
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาวิจัย สำนักบริหารวิชาการ โทรศัพท์ 0-2218-0238 (คุณจุฑามาศ), 0-2218-0218-20 โทรสาร 0-2218-0236 หรือ E–mail : research@chula.ac.th
 
Copyright @2006 Division of Research Development and Promotion Chulalongkorn University. All Rights Reserved