Select Page

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Engagement Thailand (EnT) ได้กำหนดจัด  Workshop on Evidence Synthesis for Decision Making ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิธีการใช้  Evidence Synthesis สำหรับการตัดสินใจ โดยมีนักวิจัยจาก  Evidence for Policy and Practice information and co-ordinating Centre (EPPI-Centre) ของ UCL Institute of Education สหราชอาณาจักรมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำ Evidence Synthesis มาใช้ในด้านสุขภาพและสังคมศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและการขับเคลื่อนเชิงนโยบายต่อไป

งานจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ปิดรับสมัครในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2561 จำนวน 30 ท่านเท่านั้น (บรรยายภาษาไทย)