ข่าวสาร

จุฬาฯ เปิดตัว CU SiHub ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคม ขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน

IMG_1254-768x432

จุฬาฯ เปิดตัว CU SiHub ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคม ขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(CU Social Innovation Hub: CU SiHub) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารวิศิษฐ์
ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย กล่าวรายงานการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการดำเนินการโครงการนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมที่ท้าทาย เป็นชุมชนวิชาการที่มีพื้นที่ปฏิบัติการโครงการนวัตกรรมทางสังคม ยกระดับการขับเคลื่อนผ่านการบูรณาการสหศาสตร์ในบริบททางวิชาการระดับโลก เพื่อนำไปสู่การสร้างทางเลือกเชิงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดผลความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านวิจัย เป็นผู้ประสานงานโครงการ CU Social Innovation Hub

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สามประการ ประกอบด้วย การพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต (Future Leader) การสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยคุณภาพ (Impactful Research and Innovation) และ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) การเปิดตัวศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CU Social Innovation Hub: CU SiHub จะส่งเสริมชาวจุฬาให้ริเริ่มหรือต่อยอดการสร้างนวตกรรมเพื่อสังคม การเสริมสร้างชาวจุฬาฯ ในเครือข่ายวิชาการทุกสาขาสร้างงานวิจัยมุ่งนวตกรรมเพื่อสังคม และ ทำให้เกิด การ spin-off  วิสาหกิจเพื่อสังคม (Enterprise for Society) ของจุฬาฯ โดยระดมความร่วมมือจากภาคส่วนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย กล่าวว่า CU Social Innovation Hub จะเป็นแหล่งรวมนักวิจัยและเป็นพื้นที่บ่มเพาะอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ในการนำความรู้และนวัตกรรมไปแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับเนื้อหา (Content) และ บริบท (Context) ของสังคมไทย ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์สังคมไทยและสังคมโลก  ทั้งนี้ CU SiHub จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการบูรณาการสหศาสตร์ ขับเคลื่อนนวัตกรรมจากการวิจัยของชาวจุฬาฯ เพื่อตอบโจทย์สังคมที่ท้าทาย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการดำเนินการอยู่แล้วจำนวนหนึ่ง โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากโครงการสร้างเสริมพลังจุฬา กองทุนศตวรรษที่ 2 (C2F) และ สำนักบริหารการวิจัย ของจุฬาฯ เช่น การบูรณาการนวัตกรรมนโยบายสังคมสูงวัย (Aging Research Innovation) การออกแบบนวัตกรรมสถาปัตยกรรมเพื่อสังคม (Design for Society) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Community and Creative Tourism) การสร้างแรงบันดาลใจเชิงมนุษยศาสตร์ (Art and Humanities for Sustainability) เป็นต้น โดยมี รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานกองทุนศตวรรษที่ 2 ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านวิจัย และ ดูแล CU Social Innovation Hub กล่าวว่า “CU Social Innovation Hub มีจุดหมาย ริเริ่ม บ่มเพาะ และสร้างประโยชน์สังคม (Initiation Incubation Impact) เน้นการนำนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) ช่วยสังคมโดยไม่หวังผลกำไร ผสมผสานเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะ Comprehensive University มีอาจารย์และนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในทุกสาขา โดยเฉพาะความริเริ่มและความร่วมมือจากคณาจารย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก จึงจัดตั้งศูนย์รวมเพื่อเป็นพื้นที่บูรณาการ (Multidisciplinary Research Platform) ในการรวมตัวเพื่อร่วมระดมความคิดและอำนวยความสะดวกในการสร้างนวตกรรมแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงเป็นศูนย์บ่มเพาะอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตรุ่นใหม่เป็นนวัตกร ทางสังคมเพื่อให้นำความรู้ความสามารถไปช่วยเหลือสังคมอย่างมีคุณภาพ ตอบโจทย์เป้าหมาย SDG (Sustainable Development Goals) เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”