ข่าวสาร

สัมมนาผู้บริหารจุฬาฯ “Road to Becoming Research University that Teaches”

IMG_4619

สัมมนาผู้บริหารจุฬาฯ “Road to Becoming Research University that Teaches”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารด้านการวิจัยของส่วนงาน ภายใต้แนวคิด “Road to Becoming Research University that Teaches” ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงแรม The Tide Resort บางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อวางแผนขับเคลื่อนจุฬาฯ เป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยสู่การสอน”

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงนโยบาย “Becoming Research University that Teaches” ที่กำลังจะขับเคลื่อนให้เป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2564-2567 โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนด้วยการบูรณาการธุรกิจนวัตกรรม การวิจัย และการศึกษาร่วมกัน

ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดี ด้านการวิจัย นำเสนอยุทธศาสตร์ที่ไปสู่การปฏิบัติจริงในด้านการวิจัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม นำเสนอยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอน และศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร. เกวลี ฉัตรดรงค์ รองอธิการบดี ด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล นำเสนอยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Role Model จาก Club Spin-off ที่พัฒนางานวิจัยไปสู่ startup และนำความรู้จากประสบการณ์จริงในภาคธุรกิจกลับมาใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยในการสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อให้เกิดความร่วมมือข้ามศาสตร์ บูรณาการทำงานร่วมกัน และการแปลงงานวิจัยไปสู่ภาคการเรียนการสอน ทั้งในระดับ Degree และ Non-degree