ข่าวสาร

โครงการอบรม “How to Write a Winning Proposal”-การวิจัย เทคโนโลยี และสิทธิบัตร

IMG_2470

โครงการอบรม “How to Write a Winning Proposal”-การวิจัย เทคโนโลยี และสิทธิบัตร

เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2567 สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “How to Write a Winning Proposal” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน บพข. ณ ห้อง Chatrium Ballroom 1 โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ

ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และกล่าวแนะนำวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโสของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ซึ่งบรรยายพิเศษใน 3 หัวข้อ ได้แก่ ภาพรวมการวิเคราะห์ศักยภาพของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ Patent Information, การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อทา Patent Landscape and Freedom to Operate และ Technology Feasibility Study พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to Write a Winning Proposal” เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้จัดทำข้อเสนอโครงการที่ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สามารถต่อยอดไปสู่การขอรับการจัดสรรทุนประเภท Strategic Fund รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร โดยโครงการมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 วัน ได้แก่

  • วันที่ 17 มิถุนายน 2567 หัวข้อในการบรรยาย “ภาพรวมการวิเคราะห์ศักยภาพของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ Patent Information”, “การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อทา Patent Landscape and Freedom to Operate” และ “Technology Feasibility Study” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโส บพข.
  • วันที่ 20 มิถุนายน 2567 หัวข้อในการบรรยาย “Technology Evaluation and Feasibility” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโส บพข. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณสายัณห์ ไวรางกูร Founderและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แบ๊คสเตอร์ จำกัด ศูนย์พัฒนาธุรกิจ Startup ครบวงจร และการบรรยายในหัวข้อ “Market Analysis and Feasibility” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์
  • วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 การนำเสนอโครงการเรื่อง “Market Survey” วิพากษ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโส บพข. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณสายัณห์ ไวรางกูร Founderและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แบ๊คสเตอร์ จำกัด ศูนย์พัฒนาธุรกิจ Startup ครบวงจร และการบรรยายในหัวข้อ “Financial Feasibility Study” โดยคุณสายัณห์ ไวรางกูร
  • วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 การนำเสนอโครงการเรื่อง “Financial Feasibility Study” และภาพรวมของร่างโครงการวิจัย วิพากษ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโส บพข. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณสายัณห์ ไวรางกูร Founderและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แบ๊คสเตอร์ จำกัด ศูนย์พัฒนาธุรกิจ Startup ครบวงจร