ข่าวสาร

โครงการอบรม “How to Write a Winning Proposal”- Market Analysis and Feasibility

IMG_2539

โครงการอบรม “How to Write a Winning Proposal”- Market Analysis and Feasibility

เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2567 สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “How to Write a Winning Proposal” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน บพข. ณ ห้อง Chatrium Ballroom 1 โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พูลโภคา ผู้ช่วยรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “การเขียนขอทุน บพข. มีการผสมผสานระหว่างงานวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยนักวิจัยจำเป็นต้องเรียนรู้การคำนวณมูลค่าทางการตลาดควบคู่ไปกับการทำงานวิจัย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยรุ่นใหม่ และหวังว่านักวิจัยของเราจะเป็นกำลังสำคัญให้กับภาคเอกชนที่ต้องการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ สามารถนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ในช่วงแรกของกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ที่ปรึกษาอาวุโสของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) อบรมเชิงปฏิบัติการในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกุล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บนฐานข้อมูล Patentscope-WIPO และ Lens patent

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยายในหัวข้อ “Market Analysis and Feasibility” การวางแผนการตลาดในงานวิจัย โดยใช้เครื่องมือ TAM SAM SOM Analysis (Total Addressable Market, Serviceable Addressable Market, Serviceable Obtainable Market) เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยให้สอดคล้องกับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to Write a Winning Proposal” เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้จัดทำข้อเสนอโครงการที่ตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สามารถต่อยอดไปสู่การขอรับการจัดสรรทุนประเภท Strategic Fund รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร