หน้าแรก

Research & Innovation SDGs

สำนักบริหารวิจัย มุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ World Class National University ส่งเสริมเเละสนับสนุนอาจารย์/นักวิจัยให้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและชุมชน แก้ปัญหาของประเทศ และสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบวิจัยของประเทศ

ส่วนงาน
0
กลุ่มวิจัย
0
แผนงานวิจัย
0
แพลตฟอร์ม
0

ข่าวสาร/บทความ

ข้อมูลที่น่าสนใจ

Research Opportunity

26

JUL

Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation Research Grant 2024

29

SEP

ERC Advanced Grants 2024
Deadline: 29 August 2024, 17:00 (Brussels time)

Research & Innovation Ecosystem

Research & Innovation Platform