Select Page

          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2561 อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในพิธีลงนามในสัญญาทุน “นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561” ณ โรงแรม แบงค๊อก มิดทาวน์

          ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในพิธีลงนามให้สัญญาทุน “นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561” ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยปีนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือก 1 โครงการ จากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมใหม่ในทางการแพทย์ที่มีมูลค่าและคุณค่าสูง: ฟื้นฟูสภาพดีเอ็นเอ โดยโมเลกุลที่ทำให้จีโนมเสถียร และการตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีน หรืออาร์เอ็นเอในเม็ดเลือดขาว” ของ ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีก 1 โครงการ จากโครงการวิจัยที่ส่งเข้ารับการพิจารณา 13 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการวิจัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน 20 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

          โครงการนักวิจัยแกนนำ ดำเนินการสนับสนุนโครงการวิจัยตั้งแต่ปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีอิสระ เป็นพลังขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)