Select Page

ข่าว

โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2563

มูลนิธิโครงการหลวงมีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีรายละเอียดกรอบแนวทางความต้องการวิจัย ดังนี้...

CU Transformations : สร้างคนยุคเปลี่ยนผ่าน สร้างโอกาสผ่านการศึกษา

คณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการวิชาชีพบริการวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อยกระดับสมรรถนะ Functional Competency หลักสูตร “CU Transformations : สร้างคนยุคเปลี่ยนผ่าน...

British Council เปิดตัวแชมป์ FameLab Thailand 2019

          เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 บริติช เคานซิล ร่วมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) ประจำปี...

จุฬาฯ ร่วม MTJA ลงนามโครงการวิจัย “Research Cess Fund” (RCF)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Malaysia-Thai Joint Authority (MTJA) จัดพิธีลงนามโครงการวิจัยภายใต้กองทุน “Research Cess Fund” (RCF) ณ ประเทศมาเลเซีย           ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ...

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

จุฬา ร่วม สกว. จัดอบรม “Publishing Academic Research and knowledge Dissemination in the Academy”

เมื่อเวลา 13.00 น. สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน (Multi Mentoring System)” ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “Publishing Academic Research and knowledge Dissemination in the...

หน่วยคลินิกวิจัย จุฬาฯ เปิดรับตรวจทานบทความภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562

📣📣หน่วยคลินิกวิจัย สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย📣📣เปิดรับตรวจทานบทความภาษาอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ Robert Douglas John Butcher.📍รับตรวจบทความประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15 บทความ...

บรรยายประชาสัมพันธ์ทุนจากสหภาพยุโรป “Advanced your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities”

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรด้านการวิจัยที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "Advanced your Research Career in Europe: Funding and...

ที่อยู่

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 6 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E- Mail:  research@chula.ac.th  FAX: 02-218-0236
โทรศัพท์ : 0-2218-0203

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ชุดที่ 1 (สายวิทย์)    0-2218-3202
ชุดที่ 2 (สายสังคม)  0-2218-3210