Select Page

สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 (MMS 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมงานในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือง พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลงทะเบียนที่นี่ (คลิก) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

** โควต้าสำหรับคณาจารย์และนักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200 ที่นั่ง บุคคลภายนอก 200 ที่นั่ง เท่านั้น **