Select Page

      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ดังนี้

1. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตราฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศุนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

  •    3-4 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก
  •    5-6 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ในงาน “มหรกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ และ บงกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

       ขอเรียนเชิญนิสิต / นักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (คลิก) ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 และจัดส่งเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น
*การลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น*

  1. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร : เป็นการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในด้านทรัพยากรพืช การป้องกัน กำจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร อุตสากรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิฦศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และสาธารรสุข : เป็นการออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมและมุ่งหมายในการดูแลและรักษา ป้องกันและบำบัด ตรวจสอบและวินิฉัย และการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อ  ผู้ป่วยและประชาชน เช่นผลิตภัณฑ์สุขภาพ สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทยื สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น
  3. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศิลปะและการออกแบบ : เป็นการออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบหัตถศิลป์ และงานประยุกต์ศิลป์อื่นๆ 
  4. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม : สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดขยะ มลพิษทางอากาศ ปัญหาน้ำเน่าเสีย และการผลิตพลังงานะรรมชาติ Green Growth, Recycle, Energy Save, Natural Products และสมุนไพร

เอกสารลิงก์และดาวน์โหลด สามารถเปิดข้อมูลโดยการคลิกที่หัวข้อ