Select Page

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 .

ทั้งนี้ ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งดัชนีในฐานข้อมูลสากล ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
(ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เพิ่มเติม) 

.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้อำนวยการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม 
E-mail: arm_nb080@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/arm.red.94