Select Page

        เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 9 มกราคม 2562 ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับและเข้าร่วมงาน การสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 3 “SDG11: Partnerships of the Sustainable City in Action” ณ ห้องดวงกมล โรงแรมเดอะกุโสศล
       รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 (SDG11) เกี่ยวกับวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) ว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสร้างเมืองอัจฉริยะ ความร่วมมือระหว่างเมือง และการเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมุ่งแก้ไขปัญหาที่ยังเป็นข้อท้าทายที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ ที่อยู่อาศัย การจัดการภัยพิบัติ ระบบขนส่ง สิ่งแวดล้อม และสังคม
       การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 11 (SDG11) เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาหลังจากปี พ.ศ. 2558 ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นกำหนดต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)

ข้อมูลเพิ่มเติม